Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2010/2011

Kňazstvo žité vo vzťahoch

26,06,2011 Primičná sv. omša dp. Petra Baláža

     Žarnovická farnosť sv. Petra a Pavla žila 26. júna 2011 primíciami dp. Petra Baláža, ktorý nimi vstúpil do celoživotnej služby Kristovho kňaza, ktorú už o niekoľko dní začne vykonávať ako kaplán vo farnosti Detva.

     Pred farskou budovou požehnal primiciantovi nový ornát s detvianskymi motívmi, správca farnosti v Žarnovici, vdp. Branislav Koppal. Novokňaz Peter Baláž sa po otcovskom požehnaní v sprievode prvoprijímajúcich detí, asistenciou a koncelebrujúcich kňazov, odobral k pódiu neďaleko farského kostola, aby tam odslúžil svoju primičnú svätú omšu.

Pravda počutá, videná a prijatá

Primície v Partizánskom 19.06.2011

     Primičnou sv. omšou ďakoval 19. júna 2011, vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Partizánskom – Šimonovany, za dar kňazstva, dp. Tomáš Štefina. Pred farou požehnal správca farnosti v Šimonovanoch, vdp. Rudolf Oliš ornát a kalich, ktoré bude novokňaz používať pri slávení svätých omší. Následne po tomto akte dostal primiciant požehnanie na cestu kňazstva od svojich rodičov. Z farského dvoru sa asistencia pohla smerom ku kaštieľu v Šimonovanoch, pri ktorom dp. Štefina slúžil svoju prvú sv. omšu.

Kňazská vysviacka

Novokňanzi 18.06.2011

     Kňazskou vysviackou 18. júna 2011 dostala Banskobystrická diecéza vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici troch nových kňazov. Petra Baláža, Tomáša Štefinu a Adama Dedíka CJ, vložením rúk a konsekračnou modlitbou vysvätil na kňazov banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.

     Svätiteľ novokňazom v homílií priblížil slová bl. Jána Pavla II, ktorými kňazom pripomenul dôležitosť motívu ich povolania, ktorý vždy musí byť zameraný na Krista aj cez ostatných ľudí a nie hľadanie vlastného prospechu.

Diakonská vysviacka

Novovysvätení diakoni 11. 06. 2011

     V sobotu 11. júna 2011 prijali vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža, siedmi naši spolubratia z piateho ročníka, posvätný stav diakonátu. Vysviacka sa konala za účasti viacerých kňazov, diakonov, bohoslovcov a hojného počtu veriacich, ktorí o 10.00 hod. zaplnili priestranný Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Otec biskup v homílii pripomenul počiatky a vážnosť úradu diakonov, ktorí boli najbližšími spolupracovníkmi apoštolov. Symbolickým spojením s prvotnou Cirkvou je i počet našich nových diakonov, ktorý je identický s počtom prvých diakonov, ako to uvádzajú aj Skutky apoštolov. Na

Te Deum

Absolventi TI Badín pre Ak. rok 2010/11

     Ďakovnou bohoslužbou Te Deum sa v stredu 8. júna 2011 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, oficiálne ukončil Akademický rok 2010/2011. Rektor seminára vdp. Ján Viglaš v úvode svätej omše pozdravil akademickú obec tvorenú vyučujúcimi i študentmi seminára. Medzi nimi osobitne privítal aj absolvetnov a ich príbuzných. Mons. Rudolf Baláž sa v homílií zameral na končiacich studentov denného štúdia. Povedal, že nestačí ak rastú počty kňazov iba aritmeticky, ale dôležité je aby rástli aj duchovne.
Dopoludňajší program pokračoval v aule odovzdávaním vysokoškolských diplomov za účasti prorektora Univerzity Komenského doc. Ivana Ostrovského a dekana

Stránky