Nachádzate sa tu

Domov

Vybrané osobnosti Banskobystrickej diecézy

     Počas roku 2012 odzneli v našom seminári v rámci príprav na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu okrem biblických prednášok o žalmoch aj historické prednášky o niektorých osobnostiach, pochádzajúcich alebo pôsobiacich v našej diecéze. Tu nájdete krátke pohľady na životy tých, ktorí môžu byť povzbudením aj pre nás, ako aj zvukové nahrávky a prezentácie zo stretnutí Slovom žalmu k jubileu II.

 

Štefan Moyses

* 1797 Veselé – † 1869 Svätý Kríž nad Hronom

            Sedemnásť rokov pôsobil v Chorvátsku, kde slúžil ako kňaz a ako prednášajúci filozofiu a gréčtinu. V roku 1851 bol menovaný za banskobystrického biskupa. Počas svojej biskupskej služby sa zaslúžil najmä o rozvoj školstva, renováciu biskupského gymnázia, ako aj o založenie Spolku sv. Vojtecha. Významný podiel mal na obnovení úcty slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda, ktorým zasvätil prvý kostol na Slovensku v Selciach. Biskup Moyses bol prvým predsedom Matice slovenskej a v našich národných dejinách bol osobnosťou rešpektovanou bez ohľadu na vzdelanie, pôvod či konfesiu. Nikdy nepohŕdal životom v chudobe, v ktorej aj sám zomrel práve na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 1869.

Zvuková nahrávka: 09.01.2012  Mons. prof. ThDr. Viliam Judák PhD.

 

Martin Čulen

* 1823 Brodské – † 1894 Čaka

            Pochádzal z rodiny roľníka. Teológiu študoval vo Viedni, kde založil slovanskú knižnicu. Pôsobil ako profesor na gymnáziu v Banskej Bystrici, ktoré neskôr aj sám viedol. Martin Čulen bol spoluzakladateľom Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku sv. Vojtecha  a Domu Matice slovenskej. Bol členom mnohých národných výborov a spolkov. Ako „pansláv“ bol z gymnázia v Banskej Bystrici preložený a neskôr sa dostal do Kláštora pod Znievom, kde založil Katolícke patronátne reálne nižšie gymnázium. Po jeho násilnom zatvorení v roku 1874 pôsobil až do svojej smrti ako farár v Čake.

Zvuková nahrávka: 13.02.2012  ThDr. Gabriel Brendza, PhD.

 

Jozef Murgaš

* 1864 Tajov – † 1929 Wilkes Barre (USA)

            Už ako dieťa vynikal bystrosťou umu a zručnosťou rúk so sklonom k maliarstvu. Popri teologických štúdiách sa venoval aj štúdiu elektrotechniky a potajomky tiež kreslil. Po kňazskej vysviacke študoval určitý čas maliarstvo v Budapešti a v Mníchove. V diecéze pôsobil ako kaplán na viacerých miestach, až kým roku 1896 neemigroval do Ameriky. V baníckom mestečku Wilkes Barre sa staral o našich vysťahovalcov. Bol spoluzakladateľom komunity sestier sv. Cyrila a Metoda. Ako predseda Slovenskej národnej rady v Amerike organizoval zbierku na podporu vzniku Československej republiky. Usilovne pracoval a experimentoval v oblasti elektrotechniky, rádiotelegrafie a fyziky. Priamou účasťou stál pri zrode používania rádia a bezdrôtového prenosu dát.

Zvuková nahrávka: 14.05.2012  Mgr. Jozef Petrík

 

Karol Anton Medvecký

* 1875 Dolná Lehota – † 1937 Bojnice

            Vo svojich študentských rokoch sa aktivizoval v národnom hnutí a počas kňazskej pastorácie rozvíjal národnú a ľudovýchovnú činnosť, za čo bol cirkevnou vrchnosťou perzekvovaný a sústavne prekladaný na najchudobnejšie farárske miesta. Zaujímal sa o etnografiu a históriu. Napísal množstvo slovenských ľudových balád, literárne práce a historické publikácie, napríklad ako prvý napísal monografiu o mestečku Detva. Jeho posledným pôsobiskom sa stala zanedbaná fara v Bojniciach, kde sa vo veľkej miere pričinil aj o povznesenie samotného mesta. Miestni obyvatelia ho roku 1933 zvolili dokonca za richtára a dodnes patrí v histórii mesta k najváženejším predstaviteľom.

Zvuková nahrávka: 11.06.2012  ThDr. HELic. Pavol Kollár, PhD.

 

Jozef Búda

* 1898 Nemecká – † 1994 Báč

            Ako mladý kňaz pôsobil na viacerých miestach. V roku 1933 bol na Karlovej univerzite v Prahe promovaný za doktora teológie a neskôr sa stal aj profesorom Starého zákona. V Banskej Bystrici zároveň pôsobil ako rektor kňazského seminára. Jeho plodné vedecko-pedagogické pôsobenie prerušil násilný zásah komunistického režimu a štyri roky strávil vo väzení. Následne sedem rokov pôsobil v civilnom zamestnaní. V roku 1973 sa stal čestným kanonikom banskobystrickej kapituly a posledných 26 rokov života prežil medzi rehoľnými sestrami v Báči ako ich duchovný správca. V 30. rokoch 20. storočia bol biskupom Blahom navrhovaný za jedného z jeho možných nástupcov.

Zvuková nahrávka: 16.04.2012  Ján Ďurica SJ     Prezentácia (pdf)

 

Jozef Valko

* 1913 Horné Opatovce  – † 1993 Kláštor pod Znievom

            Po kňazskej vysviacke začal ako kaplán vyučovať náboženstvo na štátnom gymnáziu a Obchodnej akadémii v Martine. Vo veľkej miere sa venoval duchovnej formácii mládeže. Roku 1954 bol za svoju kňazskú činnosť zatknutý a odsúdený na 6 rokov straty slobody a straty občianskych práv na ďalších 5 rokov. 14 mesiacov si odpracovával trest aj v rádioaktívnom žiarení v baniach v Jáchymove. Štátny súhlas do duchovnej správy dostal až v roku 1967 a v roku 1970 sa dostal do Kláštora pod Znievom, kde pôsobil úctyhodných 23 rokov. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bol jedným z možných kandidátov na úrad banskobystrického diecézneho biskupa.

Zvuková nahrávka: 17.09.2012  Mons. ThDr. Jaroslav Pecha, PhD.     Prezentácia (pdf)

 

Mária Tencerová

* 1921 Nová Baňa – † 1960 Bratislava

            Mária Tencerová, rodená Tužinská, žila s manželom Michalom a tromi deťmi v novobanskej osade Štále, kde v roku 1956 prichýlila lazaristu Ľudovíta Orieška, ktorý bol na úteku zo sústreďovacieho kláštora v Hronskom Beňadiku. Ukrýval sa u nich 2 roky, až kým ho Štátna bezpečnosť neodhalila a neodsúdila. Zakrátko bola za čin podvracania republiky odsúdená aj pani Tencerová. Pre svoj zlý zdravotný stav prešla niekoľko väzenských ústavov, až napokon zomrela ako 39-ročná vo väzenskej nemocnici v Prahe na Pankráci. Je príkladom jednej z mnohých laikov, ktorí počas ťažkého obdobia prenasledovania Cirvki v päťdesiatych rokoch 20. storočia pomáhali kňazom v ich existenčných ťažkostiach, pričom riskovali životy samých seba i svojich rodín.

Zvuková nahrávka: 12.11.2012  Mgr. Ivan A. Petranský, PhD.

 

Juraj Vojenčiak

* 1921 Detvianska Huta – † 2001 Nitra

            Patril do Spoločnosti Božieho slova, nazývanej aj verbisti. Jeho začiatky v reholi boli vo Vidinej, kam ho priviedla už v roku 1936 jeho zbožná matka. Po 2. svetovej vojne odišiel do Ríma, kde dokončil svoje teologické štúdiá a bol vysvätený za kňaza. Misijné určenie dostal spolu s ďalšou skupinou slovenských misionárov pre Indonéziu, kde ako misionár pracoval 42 rokov na ostrove Flores. Domov sa vrátil v apríli 1992 a ujal sa vedenia Pápežských misijných diel. S obdivuhodným nadšením a húževnatosťou kládol nové základy tejto inštitúcie, ktorú spravoval do roku 1998. Posledné mesiace života strávil v materskom dome slovenskej provincie v Nitre na Kalvárii.

Zvuková nahrávka: 15.10.2012  Ján Halama SVD     Prezentácia (pdf)

 

Anton Neuwirth

* 1921 Bystričany  – † 2004 Bojnice

            Absolvoval Lekársku fakultu v Bratislave. Počas štúdií sa stal členom spoločenstva Rodina, ktoré počas 2. svetovej vojny viedol chorvátsky kňaz prof. Kolakovič. Po vynútenom návrate z Ústavu pre lekársku chémiu vo Švajčiarsku prednášal lekársku biochémiu v Košiciach. V roku 1953 bol zatknutý a odsúdený za nemarxistickú výučbu a činnosť na 12 rokov väzenia. Po amnestii v roku 1960 pôsobil ako odborný lekár v Žiline, Čadci a Martine. Po roku 1989 sa plne angažoval za konštituovanie kresťanskej a demokratickej politiky na Slovensku. Stal sa poslancom NR SR a čestným predsedom KDH. Pôsobil ako publicista, prednášal na témy z oblasti etiky, medicíny, politiky i duchovnej kultúry. V rokoch 1994 až 1998 bol prvým veľvyslancom SR pri Svätej Stolici v Ríme.

Zvuková nahrávka: 10.12.2012  MUDr. Anna Záborská

 

Mária Muráňová

* 1932 Kremnica – † 2008 Žiar nad Hronom

            Po gymnaziálnych štúdiách prežila svoj produktívny vek ako administratívna pracovníčka. Bola absolventkou ľudovej školy umenia v hre na klavíri a vo svojom byte poskytovala hodiny klavíru pre žiakov, ktorí nemali doma tento hudobný nástroj. V časoch totality vychádzali z jej bytu samizdaty a ručne písané pomôcky pre náboženskú náuku. Boli to pomôcky a príručky pre mladých kňazov i laikov, učebnice katolíckeho náboženstva pre základné a stredné školy. Bohatý repertoár jej vydaných kníh, učebníc a prednášok hovorí o jej nevšednom dare v teologickej oblasti napriek absencii teologických štúdií. Po páde komunizmu sa do svojej smrti snažila zo všetkých síl o šírenie Katechizmu Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Zvuková nahrávka: 12.03.2012  Mons. doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.

 

Spracoval Marián Juhaniak.